Лого на КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ, с.Колешино Ново Село

КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ, с.Колешино Ново Село

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село
ул. 5 бр. 43

Дејност Неспецијализирана трговија на големо
Менаџер
Позиција /
Приход 1,267,671,480.00 МКД
Раст приход 18.98 %
Добивка 53,213,580.00 МКД
Раст добивка 244.77 %
Ранг најголеми 144
Ранг најуспешни
Вработени 562
Година
2020
2018
2017
2016